Formatioun

Primary tabs

D’Formatioune vum Mérite Jeunesse riichten sech u Leit aus dem Enseignement, Educateuren an all Erwuessenen dee mat Jonke schafft. Et kann een aus enger Schoul oder Organisatioun sinn déi interesséiert ass ee Partenariat mam Mérite Jeunesse ofzeschléissen, mee et ass awer och méiglech sech als Freelance Tuteur ze engagéieren andeems ee Jonker encadréiert déi gäre matmaachen an awer néierens si wou de Mérite eng Unitéit huet.

De Mérite Jeunesse bitt zwou Formatiounen am Joer un: eng Formatioun fir Tuteur ze ginn an eng Formatioun fir Expeditiounen am Kader vum Mérite Jeunesse ze betreien.

 

Formatioun Tuteur du Mérite Jeunesse

Dës Formatioun huet als Ziel déi interesséiert Leit drop virzebereede fir jonk Participanten duerch de Programm ze begleeden an den Inhalt an d’Philosophie vum Mérite Jeunesse besser kennen ze léieren.

Wat ass en Tuteur vum Mérite?

En Enseignant, Educateur, Sportstrainer, Scoutschef an all aner Persoun déi am Domaine vun der Jugend aktiv ass, kann en Tuteur ginn. Den Tuteur spillt eng ganz wichteg Roll am Programm vum Mérite.

Den Tuteur soll regelméisseg Kontakt mat de Participanten hunn an se op hirem Wee duerch de Programm ënnerstëtzen. Hien hëlleft deene Jonker bei der Zilsetzung an ass do fir se z‘encouragéieren an z’inspiréieren. Et ass wichteg eng positiv Astellung ze hunn an eng ganz gutt Relatioun zu jonke Leit.

All Unitéit muss mindestens zwee Tuteuren hunn déi sech déi verschidden Tâchen opdeelen. Ausserdeem ass een Tuteur och de Coordinateur a këmmert sech dorëms dass de Programm gutt leeft an ass d’Haaptkontaktpersoun fir den Nationalbureau.

 

Formatioun Responsable expéditions du Mérite Jeunesse

Dës Formatioun soll dem Tuteur de Volet Expeditioun vum Mérite Jeunesse méi no bréngen an hinnen den Knowhow mat op de Wee ginn fir selwer an der Unitéit oder och als Freelance Expeditioune mat deene Jonken z’organiséieren an z’encadréieren. De Responsabelen ass während enger Expeditioun an der Géigend an trefft sech minimum eemol den Dag mat de Participante fir ze kucken ob se gutt an der Zäit sinn, ob et jidderengem gutt geet, ob se am Team funktionéieren, asw. An no der Expeditioun mécht en een Debriefing mat deene Jonken a kuckt hire Rapport.

 

Fir wieder Detailer, mellt iech einfach beim Nationalbureau.

 

Déi nächst Formatiounen:

Formatioun Tuteur du Mérite Jeunesse: 20.+21. Oktober 2018 (Sprooch LU)

Formatioun Expeditioun: 16.03.19+30.03.19

Umeldungsformulairen:

 

 

 

 

 
 Duke of Edinburgh's International Award