FAQ Covid-19 Pandemie

Primary tabs

Haalt w.e.g. am Hannerkapp, dass de Mérite ee Marathon a kee Sprint ass. Verschidden Aktivitéite musse reportéiert ginn an aner Aktivitéite kann ee vun doheem aus maachen. 

De Mérite ass flexibel an de Programm kann ugepasst ginn, virun allem ënnert de momentanen Ëmstänn. Denk drun, dass de bis zu dengem 25. Gebuertsdag Zäit hues de Programm ofzeschléissen. Falls de am Moment kuerz virun dengem 25. Gebuertsdag stees, kontaktéier w.e.g. den Nationalbureau fir iwwert eng eventuell Verlängerung ze schwätzen.

 

Mir hunn hei déi heefegst Froe fir Iech resüméiert a beäntwert:

 

Wéi soll ech mäin Tuteur oder mäin Activity Coach kontaktéieren, wärend d’Schoulen an d’Sportsclibb zou hunn?

 

Vläicht hues de eng E-Mail-Address oder eng Telefonsnummer, mat der s de däin Tuteur oder däin Activity Coach kanns kontaktéieren. Falls de keng Mailadress hues, mell dech w.e.g. am Nationalbureau a mir stellen de Kontakt zum Tuteur hir.

Vläicht kanns de jo och ee Gruppenchat mat anere Participanten op Social Media opmaache fir iech ënnerteneen auszetauschen. Esou kann een deen anere motivéieren, um Ball ze bleiwen.

Denk w.e.g. drun, dass all perséinleche Kontakt sou gutt et geet muss evitéiert ginn.

 

Ech ka bei mengem Volet Sport net weiderfueren, well den Training vu menger Ekipp ofgesot ginn ass an d’Fitnessclibb zou sinn. Wat soll ech elo maachen, fir mat mengem Volet Sport virun ze maachen?

 

Behal w.e.g. am Hannerkapp, dass de just mat denger Aktivitéit weiderfuere solls, wann s de gesond a fit bass!

Falls deng regulär Aktivitéit de Moment net stattfanne kann, ginn et eng ganz Partie Méiglechkeeten, mat dengem Volet Sport weiderzefueren. Obwuel ee sech net soll mat anere Leit treffen, dierf een elleng an der Natur Sport maachen, wéi zum Beispill jogge goen oder Mountainbiken. Beschtefalls zeechens du deng Aktivitéit mat enger Fitnessapp op.

Falls dir dat näischt seet, kanns  de dech och mat engem Homeworkout fit halen. Heizou fënns de ganz vill Inspiratioun um Internet, zum Beispill Trainingsvideos op YouTube zu verschiddenen Themen ewéi HIIT Intervall, Pilates, Danzen a Yoga.

Egal fir wéi eng Optioun s de dech decidéiers, schwätz virdrunner alles mat dengem Tuteur of a klär mat him of, wéi s du ee Beweis fir deng Aktivitéit liwwere kanns.

 

Wéi kann ech mat mengem Benevolat weidermaachen?

 

Hei ginn et verschidden Optiounen, ofhängeg vun denger Aktivitéit. Fro bei dengem Tuteur oder Activity Coach no, ob s du eventuell Saache kanns vun doheem aus maachen, wéi zum Beispill, eng Social Media Campagne oder d’Preparatioun an d‘Administratioun vun aneren Dokumenter.

Falls dës Méiglechkeet net kompatibel mat denger Aktivitéit ass, kanns de deng Aktivitéit wiesselen. Am Moment kéints de zum Beispill fir vulnerabel Leit akafe goen. Dëst ass natierlech och ee Benevolat.

Schwätz dës Méiglechkeete w.e.g. mat dengem Tuteur of. Falls et guer net anescht geet, kanns du deng Aktivitéit aussetzen. Dëst sollt natierlech déi leschten Optioun sinn. Klär all Méiglechkeet mat dengem Tuteur of, ier s de eng endgülteg Decisioun treffs.

 

Mäin Noper ass komplett isoléiert, well e krank/vulnerabel ass. Kann ech him am Kader vum Mérite hëllefen?

Falls de am Moment denger normaler Aktivitéit vum Benevolat net nogoe kanns, ass dëst natierlech en ganz gutt Iddi an een Zeeche vu Solidaritéit. 

Wann dëst eng Optioun fir dech ass, denk w.e.g. drun, dech un d’Hygièneesreegelen ze halen. Ier s de deng Aktivitéit changéiers, beschwätz dëst mat dengem Tuteur.

 

Wéi kann ech mäi Volet Talent vun doheem aus weidermaachen?

 

Falls deng normal Aktivitéit de Moment net stattfanne kann, iwwerlee dir och fir däin Talent , wat ee vun doheem aus maache kann. Dëst heescht, dass de eventuell solls doheem prouwen, zum Beispill, bei engem Instrument oder beim Sangen. Bal all Aktivitéiten am Volet Talent loosse sech gutt vun doheem aus maachen. Fro bei dengem Tuteur oder Activity Coach no gëeegenten Aufgaben. Du kanns dir och Online Tutorial oder Course sichen. Falls dëst och net geet, kanns de dech zum Beispill mat Recherchen iwwert däi Projet beschäftegen. Denk w.e.g. drun, alles mat dengem Tuteur an dengem Activity Coach ofzeklären an däi Progrès ze dokumentéieren.

 

Ech wollt mäi Volet Talent elo ufänken. Ass dëst zur Zäit méiglech?

 

Fir dëse Volet ginn et eng Partie Aktivitéiten, déi ee vun doheem aus maache kann. Wéi wier et, zum Beispill, Kachen oder Baken ze léieren? Oder ze bitzen? Falls de een Instrument spills, kanns de och doheem prouwen. Et kéint een och zum Beispill eng nei Sprooch léieren oder mat Molen ufänken. Fir verschidden Aktivitéite ginn et momentan och Online-Coursen.

Ënnert dësem Link fënns eng komplett Lëscht mat alle méiglechen Aktivitéite fir dëse Volet: https://merite.jeunesse.lu/sites/default/files/pages/files/DofE-programme-ideas.pdf

Denk w.e.g. drun, dass de all Aktivitéit mat dengem Tuteur muss am viraus ofschwätzen.

 

Meng Expeditioun ass annuléiert ginn. Wat soll ech elo maachen?

 

Falls du elo eng Expeditioun geplangt has, muss dës natierlech verluecht ginn. Déi meescht Expeditioune wäerten zu engem spéideren Zäitpunkt nogeholl ginn. Den neien Datum deelt dir däi responsabelen Tuteur esou séier wéi méiglech mat.

Falls du deng Unitéit verléiss, ier s d’Expeditioun nogeholl gouf, kanns de mat dengem Tuteur schwätzen, ob s de trotzdeem nach ëmmer matmaache kanns, och wann s de net méi an der Unitéit ugemellt bass. Falls dëst keng Optioun ass, kanns de bei der nächster Nationalexpeditioun deelhuelen oder dech beim Nationalbureau mellen.

 

Ech war fir d’Nationalexpeditioun ugemellt. Wat muss ech elo maachen?

 

Deng Umeldung fir d’Nationalexpeditioun ass nach ëmmer gülteg, grad esou wéi d’Umeldung fir den Atelier de préparation. Falls d’Nationalexpeditioun muss verluecht ginn, informéiere mir dech iwwer Mail an den neien Datum gëtt op eisem Site publizéiert, soubal mir ee fonnt hunn.

Den Atelier de préparation vum 28. Mäerz 2020 gëtt warscheinlech mat der Preparationsexpeditioun zesummegeluecht. Weider Informatioune kommen esou séier wéi méiglech no.

 

Ech konnt mäi Projet Résidentiel Gold net maachen. Wat soll ech elo maachen?

 

Falls du fir dësen Zäitraum ee Projet Résidentiel Gold geplangt hues, muss du dëse leider verleeën. Eventuell gëtt däi geplangte Projet reportéiert an du kanns en zu deem Zäitpunkt nohuelen. Probéier schonn heiheem esou vill ze preparéiere wéi et méiglech ass. Schwätz w.e.g. mat dengem Tuteur oder dem Responsabel vum Projet of, wéi eng Approche déi richteg fir däi Projet ass.