Mesuren am Kader vun der COVID-19 Pandemie

Primary tabs

Leider huet de COVID-19 Lëtzebuerg fest am Grëff an huet dementspriechend och Auswirkungen op de Mérite Jeunesse. Bis op weideres ass keen am Bureau. Et ass awer eng Permanence méindes a mëttwochs vun 12-16 Auer am Bureau.

All Aktivitéit vum Mérite Jeunesse ass bis op weideres ofgesot (Formatiounen an Atelier de préparation)

De Rescht vun der Zäit si mir zu de gewinnten Zäiten iwwer Telefon a Mail ze ereechen.